preskoči na sadržaj
 

 

         Na temelju članka  58. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08.) i članka 32. i 208. Statuta Osnovne škole Ludbreg, u suradnji s Učiteljskim vijećem, Vijećem roditelja i Vijećem učenika, Školski odbor Osnovne škole Ludbreg na sjednici održanoj 3.7.2009. donio je

 

 

K U Ć N I   R E D

OSNOVNE ŠKOLE LUDBREG

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Kućni red odnosi se na sve osobe za vrijeme njihova boravka u Osnovnoj školi Ludbreg (u daljnjem tekstu: Škola).

S odredbama Kućnog reda razrednici su dužni upoznati učenike i njihove roditelje, odnosno skrbnike.

 

 

 II. RADNO VRIJEME

 

Članak 2.

Radno vrijeme Škole je od 7 do 15 sati.

 

Članak 3.

Radnici su dužni dolaziti na posao i odlaziti s posla prema rasporedu radnog vremena.

Način evidencije nazočnosti na radu određuje ravnatelj.

 

Članak 4.

Roditelji mogu razgovarati s učiteljima Škole u dane primanja roditelja ili u vrijeme koje odredi razrednik odnosno predmetni učitelj.

 

 

III. PRAVILA I OBVEZE U PROSTORU ŠKOLE

 

Članak 5.

Učenici, radnici Škole te druge osobe mogu boraviti u prostoru Škole samo tijekom radnog vremena Škole, osim u slučajevima organiziranih aktivnosti kao i u drugim slučajevima o čemu odlučuje ravnatelj Škole.

 

Članak 6.

U prostoru Škole zabranjeno je:

-         promidžba i prodaja svih proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja

-         pušenje

-         nošenje oružja

-         pisanje po zidovima i inventaru Škole

-         bacanje izvan koševa za otpatke papira , žvakaćih guma i sl.

-         unošenje i konzumiranje alkohola i narkotičnih sredstava

-         unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar i eksploziju

-         igranje igara na sreću i sve vrste kartanja

-         unošenje tiskovina nepoćudnog sadržaja

-         nedopušteno snimanje (mobitelom, kamerom i sl.) i objavljivanje snimki drugih učenika i radnika

Učenici ne smiju bez odobrenja ravnatelja dovoditi u Školu strane osobe. Svim osobama zabranjeno je dovoditi životinje u prostorije i okoliš Škole.

Prostorom Škole smatra se školska zgrada, sportska dvorana i školsko dvorište.

 

Članak 7.

Razrednici nižih razreda i učitelji predmetne nastave prije početka nastave ulaze u učionicu i provjeravaju stanje inventara.

Ako nađu oštećenja, dužni su ista odmah prijaviti ravnatelju kako bi se utvrdilo koji je razred i učitelj prije koristio učionicu, a taj učitelj treba utvrditi počinitelja koji je dužan otkloniti ili nadoknaditi štetu.

 

Članak 8.

Dužnost je radnika, učenika i drugih osoba koje borave u Školi, skrbiti se o imovini Škole prema načelu dobroga gospodara.

 

Članak 9.

Radnici Škole moraju se racionalno koristiti sredstvima Škole koja su im stavljena na raspolaganje.

 

Članak 10.

Svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, plina ili vodovoda, grijanja ili drugi kvar radnici i učenici obvezni su odmah prijaviti dežurnom učitelju ili tajniku ili ravnatelju.

 

 

Članak 11.

Radnici i učenici Škole dužni su se kulturno odnositi prema roditeljima i drugim osobama koje borave u Školi.

 

Članak 12.

Nakon isteka radnog vremena radnici su dužni uredno pospremiti radne materijale, zatvoriti prozore, isključiti električne aparate i zaključati radne prostorije.

 

Članak 13.

Sve osobe koje borave na vanjskom školskom prostoru moraju se pridržavati svih pravila koja su utvrđena ovom odlukom za prostor škole.

 

Članak 14.

Na aktivnostima izvan škole: izletima, priredbama, natjecanjima, vrijede pravila ponašanja kao i u školi.

 

 

Učenici

 

Članak 15.

Učenici mogu boraviti u Školi u vrijeme koje je određeno za nastavu i ostale oblike odgojno obrazovnog rada.

Učenik je dužan doći u Školu najkasnije 10 minuta prije početka nastave, a napustiti Školu najkasnije 15 minuta nakon završetka školskih obveza.

 

Članak 16.

Učenik obuću, u kojoj dolazi u školu, uredno odlaže u garderobi, a u prostorima škole kreće se u školskim papučama, odnosno u sportskim papučama u školskoj dvorani.

 

Članak 17.

Učenik je dužan:

- kulturno se ponašati za vrijeme boravka u Školi i izvan nje

- održavati čiste i uredne prostore Škole

- dolaziti uredan u Školu

- mirno ući u učionicu prije početka nastave i pripremiti se za  rad

- prigodom ulaska učitelja u razred ustati kao i prigodom ulaska drugog radnika

  Škole ili druge starije osobe za vrijeme nastave, osim ako učitelj ne odredi

  drukčije i uz  dopuštenje učitelja sjesti

- uljudno se odnositi prema učiteljima i drugim radnicima Škole

- prema drugim učenicima odnositi se tolerantno, dobronamjerno i suradnički, bez

  vrijeđanja, omalovažavanja, psovki i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja.

 

Članak 18.

Na znak za početak nastave učenici su obvezni biti na svojim mjestima i pripremiti pribor za rad.

Svaki učenik ima svoje mjesto rada, koje može promijeniti samo uz dopuštenje razrednika ili predmetnog učitelja.

U kabinet učenici ulaze zajedno s učiteljem.

 

Članak 19.

Učenici koji su zakasnili na nastavu, trebaju tiho  ući u učionicu i ispričati se učitelju.

 

Članak 20.

Tijekom nastave učenici ne smiju razgovarati, šaptati, dovikivati se, prepirati i šetati po razredu.

Učenik koji želi nešto pitati ili priopćiti, treba svoju namjeru pokazati podizanjem ruke.

Učenik kojega je učitelj prozvao, dužan je ustati.

 

Članak 21.

Ukoliko se za vrijeme boravka u školi desi kod učenika povreda, pojavi znak bolesti, sumnja na konzumiranje opojnih sredstava i sl., drugi učenici su dužni o tome obavijestiti razrednika ili dežurnog učitelja koji poziva roditelja ili staratelja, a prema potrebi i hitnu pomoć i druge nadležne službe.

 

Članak 22.

Učenici ne smiju koristiti mobitel, ostale elektronske uređaje, igračke i sl. (bez dopuštenja)  za vrijeme nastave, u protivnom će im biti oduzeti i predani roditelju prilikom dolaska u školu.

 

Članak 23.

Učitelj ne smije za vrijeme nastave slati učenika izvan prostora Škole ili ga kažnjavati udaljavanjem iz učionice.

 

Članak 24.

U sportsku dvoranu učenici ulaze i koriste se sportskom opremom pod nadzorom učitelja.

 

 

 

Članak 25.

Učenici u blagovaonici, nakon konzumiranja obroka, pospremaju stolove i odnose posuđe na pranje u školsku kuhinju.

 

Članak 26.

Učenici ne smiju bez dopuštenja ulaziti u zbornicu i ured ravnatelja.

Ako trebaju učitelja, s njim mogu razgovarati u hodniku ili za to određenoj prostoriji.

 

Članak 27.

Učenici imaju pravo na dva velika odmora i male odmore između nastavnih sati.

Mali odmor traje pet minuta, a veliki odmor 15 minuta.

Za vrijeme malih odmora učenici ne smiju napuštati zgradu, a za vrijeme velikog odmora mogu boraviti u okolišu Škole, ali tada trebaju obuti obuću za  van.

Za   vrijeme odmora učenici ne smiju napuštati školsko dvorište.

 

Članak 28.

Kod napuštanja učionice učenici trebaju ostaviti urednu učionicu: složene stolice i klupe, bez smeća na podu i sl.

Kod napuštanja učionice učenici moraju ponijeti svoje stvari.

Škola nije odgovorna za nestanak stvari i novca učenika za vrijeme njihova boravka u Školi.

 

Članak 29.

U razrednom odjelu tjedno se određuju dva redara.

Redare određuje razrednik prema abecednom redu.

Redari:

-         pripremaju učionicu za nastavu, brišu ploču i donose prema potrebi nastavna sredstva i pomagala

-         izvješćuju dežurnog učitelja o nenazočnosti učitelja na nastavi

-         prijavljuju učiteljima početkom svakog nastavnog sata nenazočne učenike

-         izvješćuju učitelja o nađenim predmetima

-         nakon završetka nastave posljednji napuštaju učionicu uz prethodnu provjeru ispravnosti učionice, oštećenja zidova, klupa, stolica i ostaloga inventara te o uočenim oštećenjime izvješćuju dežurnog učitelja.

 

Članak 30.

Za vrijeme odmora učenici predmetne nastave se nalaze na hodniku.

Redari provjetravaju učionicu i održavaju red na hodniku i u sanitarnim prostorima.

Svakog učenika koji se ne pridržava reda, redari su ovlašteni prijaviti dežurnom učitelju.

 

Članak 31.

Učenici koji putuju autobusom, trebaju u miru dočekivati autobus radi vlastite sigurnosti.

Ulaskom u autobus učenici ulaze u tuđi prostor i moraju se pridržavati njihovih pravila ponašanja.

Moraju paziti da ne oštete tuđu imovinu i uvažavati upute vozača koji je odgovoran za autobus i sigurnost putnika.

 

Članak 32.

Knjige posuđene u knjižnici učenik je obvezan čuvati i neoštećene pravodobno vratiti.

 

Članak 33.

Učenici, odnosno njihovi roditelji i skrbnici, odgovorni su za štetu koju učine na imovini Škole prema općim propisima obveznog prava.

 

 

Dežurstva

 

Članak 34.

U Školi za vrijeme rada dežuraju radnici Škole i učenici.

Raspored dežurstva radnika utvrđuje se na način koji odredi Učiteljsko vijeće.

Dežurni učitelj, razrednik i pedagog upoznaju učenika o obvezi dežurstva.

Učenik dežura na glavnom ulazu u zgradu Škole.

 

Članak 35.

Dežurni učitelj:

-         prati ulazak učenika u školu, provjerava imaju li potrebnu obuću za boravak u školi

-         upućuje, vodi i provjerava izvršavanje obaveza dežurnog učenika

-         tijekom velikog odmora dežura na hodnicima, provjerava disciplinu u razredima, u blagovaonici a po potrebi dežura i na školskom dvorištu (prema dogovoru dežurnih učitelja)

-         obavještava ravnatelja, ako nema ravnatelja stručnog suradnika,  u slučaju da sazna da neki učitelj nije na satu ili da kasni

-          prema potrebi obavješćuje razrednika ili ravnatelja o događanjima tijekom dežurstva

-         dežura na stajalištu školskih autobusa do odlaska posljednjeg autobusa

-         tijekom dana i na kraju dežurstva učenika provjerava zabilješke u knjizi dežurstva, te potpisuje pregledane zabilješke.

 

Članak 36.

Dežurni učenik:

-         vodi evidenciju ulaska u školu roditelja, skrbnika i drugih osoba

-         daje potrebite obavijesti građanima

-         nadzire učeničku garderobu i školsku imovinu

-         u slučaju nastanka disciplinskih problema učenika tijekom dežurstva, dužan je o tome obavijestiti dežurnog učitelja

-         štetu i učenike koji su je učinili dužan je prijaviti dežurnom učitelju.

 

Članak 37.

Dežurni učenik vodi knjigu dežurstva.

U knjigu dežurstva učenik upisuje podatke koje odredi ravnatelj.

Knjigu podiže u tajništvu i vraća je nakon dežurstva u tajništvo.

 

 

 

IV. PRAVILA MEĐUSOBNIH ODNOSA UČENIKA

 

Članak 38.

Za vrijeme boravka u Školi i izvan nje učenik se je dužan odnositi prema drugim učenicima s uvažavanjem i poštivanjem različitosti.

Učenici su se međusobno dužni ponašati pristojno, paziti na vlastito dostojanstvo i dostojanstvo drugih učenika, čuvajući osobni ugled i ugled drugog učenika, trebaju pružiti pomoć učeniku kome je pomoć nužna.

 

Članak 39.

Zabranjen je svaki oblik nasilja među učenicima: ruganje, nazivati ih pogrdnim imenima i nadimcima, ismijavanje, dobacivanje uvredljivih riječi i komentara, uzimati ili uništavati stvari, uzimati novac, prisiljavati da čine ono što ne žele, prijetiti, udarati, zanemarivati ili isključivati iz grupe, koristiti elektroničke medije (internet, mobitel) za navedene oblike nasilja kao i nedopušteno objavljivanje snimki.

 

 

 

Članak 40.

Učenici sukobe rješavaju razgovorom i dogovorom, kad je učenik povrijeđen govori o svojim potrebama i osjećajima bez upotrebe pogrdnih riječi i vikanja.

Učenici se uključuju u mirno rješavanje sukoba ili pozivaju odrasle.

 

 

V. PRAVILA MEĐUSOBNIH ODNOSA UČENIKA I RADNIKA

 

Članak 41.

Pri dolasku u Školu, kao i prilikom susreta, učenik ljubazno pozdravlja radnike škole.

U obraćanju radnicima koristi pristojan rječnik i odnosi se prema njima s uvažavanjem i poštivanjem.

 

Članak 42.

Učitelji i ostali radnici Škole se u obraćanju učenicima koriste prikladnim rječnikom kojim izražavaju uvažavanje njihovih različitosti, prihvaćanje, potporu, ohrabrenje, usmjeravanje i vođenje njihova ponašanja.

Odzdravljuju učenicima kad ih oni pozdrave.

 

Članak 43.

Razrednik, učitelj, stručni suradnik i ravnatelj mogu dogovoriti individualni razgovor s učenikom, za koji su dužni osigurati prikladni prostor koji osigurava privatnost razgovora.

 

 

 

VI. PRAVILA SIGURNOSTI I ZAŠTITE OD SOCIJALNO NEPRIHVATLJIVIH

     OBLIKA PONAŠANJA, DISKRIMINACIJE, NEPRIJATELJSTVA I NASILJA

 

Članak 44.

Svi radnici Škole dužni su se držati Protokola o postupanju u slučaju nasilja.

 

Članak 45.

Svi radnici Škole dužni su se držati i Intervencijskog postupka u slučaju vršnjačkog zlostavljanja: odmah zaustaviti nasilno ponašanje, dogovoriti posljedice (restitucija ili pedagoške mjere kod ponovljenog ponašanja) za dijete koje se ponašalo nasilno, porazgovarati s promatračima, poduprijeti zlostavljano dijete.

Stručni suradnik ili učitelj treba popuniti Obrazac za evidenciju o nasilju.

 

 

VII. KRŠENJE KUĆNOG REDA

 

Članak 46.

Postupanje prema odredbama Kućnog reda sastavni je dio radnih obveza radnika i učenika Škole.

Radnik koji postupi suprotno odredbama Kućnog reda, odgovoran je za težu povredu radne obveze.

Učenik koji postupi suprotno odredbama Kućnog reda, odgovoran je prema općim aktima  Škole.

 

Članak 47

Osobu koja za vrijeme boravka u Školi krši unutarnji red, dežurni radnik, učitelj ili ravnatelj udaljit će iz prostora Škole.

 

 

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 48.

Ovaj Kućni red stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči  škole.

 

Članak 49.

Stupanjem na snagu ovog Kućnog reda prestaje važiti Kućni red donesen 30.9.2003. godine

 

 

 

Klasa: 003-05/09-01/02                                      Predsjednik Školskog odbora:

Urbroj:2186-09-01                                                        Dragica Miklošić

        

 

 

Ovaj Kućni red je objavljena na oglasnoj ploči 3.7.2009 godine.

 

 

                                                                           Ravnatelj:

                                                                         Antun Golubić

 

 

 

 

Priloženi dokumenti:
Kucni red.doc

KONTAKT


LOGO ŠKOLE


 


 


OKVIRNI VREMENIK PISANIH PROVJERA

Raspored zvona

 


Raspored sati

 

 

Priloženi dokumenti:
raspored1.jpg
raspored1.pdf


Žurni poziv 112

         


EU


Projekt e - Škole

Kutak za učenike

Kućni red škole


Oglasna ploča

Forum

Korisni linkovi

CERT
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

Net-sigurnost
Lista linkova je prazna
preskoči na navigaciju